โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
    .

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก     
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)

ผู้บริหาร

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  ดร.อารีย์ วรรรณชัย
   ตำแหน่ง:  ผู้อำนวยการ   
   วุฒิการศึกษา:  

 
     

 
ครูสายชั้นปฐมวัย

 
 

 

 

 

  

  ชื่อ-สกุล:  นางจันทร์ลอน  วัฒนวงศ์สุโข
  ตำแหน่ง:  ครู คศ.3
  วุฒิการศึกษา:  ค.บ.ปฐมวัย

 
 

 

 

 

  

  ชื่อ-สกุล:  นางสาวนมนกร  แก่นแก้ว 
  ตำแหน่ง:  พี่เลี้ยงเด็กพิการ
  วุฒิการศึกษา:  คบ.วิทยาศาสตร์

 

 
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 
 

 

 

 

 ชื่อ-สกุล:  นางสังวาลย์  กึกก้อง
 ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
 วุฒิการศึกษา:  ค.บ.ปฐมวัย

 
 

 

 

 

 
 ชื่อ-สกุล:  นางวันวิสา  คำตา   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
 วุฒิการศึกษา:  ศษ.บ.สังคมศึกษา

 

 

 

 

 

 
  ชื่อ-สกุล: นายจิระพงษ์  ข่ายเพชร
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
  วุฒิการศึกษา:  คบ.การศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

 
  ชื่อ-สกุล:  นางวัฒนา  ขาวดี
  ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
  วุฒิการศึกษา:  คบ.สังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ชื่อ-สกุล: นางมาลัย กระจ่างยุทธ
  ตำแหน่ง:  ครู คศ.3
  วุฒิการศึกษา:  คบ.ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

 
  ชื่อ-สกุล: นางสาววรัญญา  ทองสุวรรณ์
  ตำแหน่ง:  ครูผู้ช่วย  
  วุฒิการศึกษา:  คบ.ภาษาไทย

 

 

 

 

 

 
  ชื่อ-สกุล: ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริรัตน์  มิ่งด่าง
 ตำแหน่ง:  ครู (อัตราจ้าง)  
 วุฒิการศึกษา:  คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

 
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

  

  ชื่อ-สกุล:  นางทัศนีย์  ขีดขั้น  
  ตำแหน่ง: 
 ครู คศ.3    
  วุฒิการศึกษา:  ค.บ. สังคมศึกษา

 

 

 

 

 
   ชื่อ-สกุล:  นางภาวนา  ยินดี
    ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
   วุฒิการศึกษา:  ค.บ. ปฐมวัย
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   ชื่อ-สกุล: นางสาวหทัยรัตน์  แม้นอินทร์
   ตำแหน่ง:  ครูผู้ช่วย 
   วุฒิการศึกษา:  คบ.คณิตศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ชื่อ-สกุล: นางอินทะนงค์  ประสมวงศ์
   ตำแหน่ง:  ครูผู้ช่วย 
   วุฒิการศึกษา: 
 ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 

 
 
  ชื่อ-สกุล: นางสาวอุมาวรรณ์  ยงยืน
  ตำแหน่ง:  ครู (อัตราจ้าง) 
  วุฒิการศึกษา:  คบ.วิทยาศาสตร์

 

 

 
 
 
 
 
 
  ชื่อ-สกุล: นางสาวจริยาภรณ์  พิมิตร
  ตำแหน่ง:  ครู (อัตราจ้าง)  
  วุฒิการศึกษา:  คบ.ภาษาอังกฤษ

 

 
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางวาสนา  ท้าววงษ์
  ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
  วุฒิการศึกษา:  กศ.ม.บริหารการศึกษา
 
 
 
 
 
   ชื่อ-สกุล:  นางนิตยา  ทรัพย์พร้อม 
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.1  
   วุฒิการศึกษา:  วทบ.คณิตศาสตร์
 
 
 
 
  ชื่อ-สกุล:  นางสาวเวณิกา  ล้นเหลืออ
 ตำแหน่ง:  ครูผู้ช่วย    
 วุฒิการศึกษา:  กศ.บ.ชีววิทยา
 
 
 
 
 
  ชื่อ-สกุล: นางสาวสุรีพร  อุบลดี
  ตำแหน่ง:  ครูผู้ช่วย  
  วุฒิการศึกษา:  
คบ.คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
  ชื่อ-สกุล:  นางปรียา  บุญรัก
  ตำแหน่ง:  ครู (พนักงานราชการ) 
  วุฒิการศึกษา:  ศศ.บ.นิเทศศาสตร์
 
 
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
 
 
 
 
 
 
 
   ชื่อ-สกุล:  นางจันทร์แรม  นาจรัส
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
   วุฒิการศึกษา:  ค.ม.การบริหารการศึกษา
 
 
 
 
 
 
   ชื่อ-สกุล:  นางมาลินี  นาจรัส
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
   วุฒิการศึกษา:  กศ.บ.สังคมศึกษา
 
 
 
 
 
  ชื่อ-สกุล:  นายเอกพงศ์  แกล้วกล้า
  ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
  วุฒิการศึกษา:  คบ.เกษตร
 
 
 
 
 
  ชื่อ-สกุล:  นางอมราวดี  เดือนเพ็ญ
  ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
  วุฒิการศึกษา:  คบ.เกษตรศาสตร์
 
 
 
 
 
  ชื่อ-สกุล:   นายสระเกษต์  หนานกุล
  ตำแหน่ง:  ครูผู้ช่วย   
  วุฒิการศึกษา:  
 
 
 
 
 
  ชื่อ-สกุล:  นางสาวจิราภรณ์  พลเหิม
 ตำแหน่ง:  ครูผู้ช่วย   
 วุฒิการศึกษา:  คบ.วิทยาศาสตร์
 
 
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
 
   ชื่อ-สกุล:  นายเพิ่มพูน นนทธิ
  ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
  วุฒิการศึกษา:  คบ.ภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษ
                                คบ.บริหารการศึกษา
 
 
 
 
 
   ชื่อ-สกุล:  นางสาวปรียาภรณ์  ขบวน
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
   วุฒิการศึกษา:  คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
 
 
 
 
 
   ชื่อ-สกุล:  นางสมสมัย  จุมพลศรี
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
   วุฒิการศึกษา:   คบ.ภาษาไทย
 
 
 
 
 
 
   ชื่อ-สกุล:  นางสาวสุภาดา  นพวิบูลย์
   ตำแหน่ง:  ครูผู้ช่วย   
   วุฒิการศึกษา: ศศ.บ.ภาษาไทย
 
 
 
 
 
 
   ชื่อ-สกุล:  นางสาวนุชรา  สาธุการ
   ตำแหน่ง:  ครู (อัตราจ้าง)    
   วุฒิการศึกษา:  คบ.สังคม
 
 
 
 
 
 
  ชื่อ-สกุล: นางสาวนัทธมน  ขอบเหลือง
 ตำแหน่ง:  ครู (อัตราจ้าง)   
 วุฒิการศึกษา:  คบ.นาฎศิลป์ไทย
 
 
 
 
 
  ชื่อ-สกุล: นายสุรศักดิ์  สัมฤทธิ์
 ตำแหน่ง:  ครู (อัตราจ้าง)   
 วุฒิการศึกษา:  คบ.ดนตรีศึกษา
 
 
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
 
ชื่อ-สกุล: นางสุภาพันธ์  มงคลประดิษฐ์

 

นายอารีย์ วรรรณชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสันาลัยฯ

 
 
 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.45.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 492,289
 
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
หมู่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
Tel : 055-671039  Fax : 055-673126
Email : anubansisat@absl.ac.th