โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
    .

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)

 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

  หน้าหลัก    1.������������������������������������������������������������������ 
1.������������������������������������������������������������������
 

   สัญลักษณ์ของโรงเรียน
 
                        ปรัชญาโรงเรียน               วินัยดี มีวิชา กล้าแสดงออก
                            คำขวัญ                                เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
                            สีประจำโรงเรียน                น้ำเงิน - เหลือง
                            เอกลักษณ์                          โรงเรียนส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
                            อัตลักษณ์                            วินัยดี มีจิตอาสา

ประวัติความเป็นมา

        โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2479 นายอำเภอ เป็นผู้จัดตั้ง จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อาศัยศาลาวัดหาดสูงทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มีนายแถม เนียมสกุล เป็นครูใหญ่ การเรียนการสอนหยุดเรียนวันพระเต็มวัน ปี พ.ศ. 2484 ชุมชนได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.3 พิเศษ ขนาด 3 ห้องเรียน

        ปีงบประมาณ 2515  ได้รับเงินงบประมาณจำนวน 180,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ของกรมสามัญศึกษาแทนอาคารหลังเก่าที่ทรุดโทรม โดยใช้วัสดุเก่าโรงเรียนสมทบแล้วเสร็จ  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม  2516 เพื่อเป็นสิริมงคลได้ทำการฉลอง  เมื่อวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2517

        ปีงบประมาณ 2519 ได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นกรณีพิเศษและได้รับงบประมาณจำนวน 290,000 บาท สร้างอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย แบบ ป.1 ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน  แล้วเสร็จพร้อมกับทำบุญเพื่อเป็นสิริมลคล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2519

                    รายงานความเป็นเลิศตั้งแต่ พ.ศ. 2544 - 2556

                     -  พ.ศ. 2544 เป็นโรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรใหม่ 

                   -  พ.ศ. 2545 เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูป 

                   -  พ.ศ. 2547 เป็นโรงเรียนติดดาว  

                       -  พ.ศ. 2548 เป็นโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ

                     -  พ.ศ. 2549 เป็นโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ ประถมศึกษา (ERIC)

                      -  พ.ศ. 2549 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน

                     -  พ.ศ. 2550   ได้รับงบประมาณสร้างสนามและถนนรอบสนาม เป็นเงิน1,002,000บาท

                     - พ.ศ. 2550   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 2/28 3 ชั้น 15 ห้องเรียน เป็นเงิน 7,602,000 บาท

                     -  พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณเครื่องคอมพิวเตอร์โรงเรียนในฝัน จำนวน 10 เครื่องเป็นเงิน 326,000 บาท 
 
                    -  พ.ศ. 2559 ได้รับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา(ทดแทน)พร้อมอุปกรณ์ เป็นจำนวนเงิน 246,800 บาท       
   
         ปัจจุบันมีนักเรียน 739คน นักเรียนชาย 363 คน นักเรียนหญิง 376 คน มีครูจำนวน 30 คนแยกเป็นครูชาย 5 คน ครูหญิง 25 คน พนักงานราชการ จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน   พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน และครูอัตราจ้าง จำนวน 7 คน
 
         นายอารีย์ วรรณชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) จัดห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จำนวน 22 ห้องเรียน

 สภาพพื้นที่เขตบริการ 

         สภาพภูมิศาสตร์

        โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.หาดเสี้ยว ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ศรีสัชนาลัย ระยะทาง 200 เมตรติดแม่น้ำยมมีระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 ระยะทาง 28 กิโลเมตรสภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชนบทมีครัวเรือนประมาณ 357 ครัวเรือน จำนวนประชากร 1,059 ครัวเรือน เกษตรกร 91 ครอบครัวอาชีพส่วนใหญ่ใช้ที่ดินสำหรับประกอบการเกษตรกรรมและการก่อสร้าง อาคารบ้านเรือนอยู่อาศัย ประชากรอยู่กันหนาแน่นในเขตชุมชนพื้นที่บางส่วนประชากรใช้ที่ดินสำหรับก่อสร้างร้านค้าและอาคารพาณิชย์อาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป มีพื้นที่ถือครองประมาณ 6,975 ไร่ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ใกล้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอศรีสัชนาลัยและสำนักงานเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

         เขตบริการโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง)
          มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา ให้บริการแก่ประชากรวัยเรียนและชุมชนในเขตบริการ ซึ่งครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหาดสูง หมู่ที่ 3 ,บ้านใหม่ หมู่ที่ 4, บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 และบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 5 มีประชากรในวัยเรียนระดับประถมศึกษา ร้อยละ 6 นอกจากนั้นเป็นประชากรวัยเรียนที่มาจากนอกเขตบริการที่พำนักอาศัยภายในอำเภอศรีสัชนาลัย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ

        สภาพการคมนาคม
        สามารถเดินทางได้ทางบกโดยใช้รถยนต์ จักรยานยนต์
 
        ด้านเศรษฐกิจ
        ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม (พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก ซึ่งปลูกตามฤดูกาล เช่น ข้าว,ถั่วเหลือง,ถั่วแขกและพืชผักสวนครัว) หัตถกรรม ทอผ้าพื้นเมืองและรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอน ส่วนมากมีฐานะยากจน เด็กจะอาศัย อยู่กับญาติ พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเอาใจใส่เพราะต้องประกอบอาชีพ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

      สภาพภูมิประเทศ
      ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลหาดเสี้ยวมีพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่านกลางพื้นที่ของตำบลหาดเสี้ยว ฉะนั้นตำบลหาดเสี้ยวจึงตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำยม และมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นภูเขาและเขตป่าร้อนชื้นภูมิอากาศ ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน ฤดูฝนอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม และฤดูหนาวอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 

        ด้านวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
        1. งานบวชช้างจัดในวันที่ 7–8 เมษายน ของทุกปี เป็นประเพณีงานบุญของชาวไทยพวนอันยิ่งใหญ่ที่เชื่อกันว่าได้กุศลมากได้เป็นญาติและสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาคืองานบรรพชาอุปสมบทที่พ่อแม่ พี่ น้อง ญาติ จัดงานบวชให้ลูกหลานโดยแห่นาคด้วยช้างตามความเชื่อในเรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งจะมีการตกแต่งแบบช้างศึกในมหาเวสสันดรชาดกและตามที่เห็นว่าสวยงามเหมาะสมและผู้จะบวชจะได้รับการแต่งกาย เครื่องนุ่งห่มที่มีสีสันต่างๆ จัดเป็นขบวนแห่นาครอบๆ หมู่บ้านในวันที่ 7 เมษายน และบวชในวันที่ 8 เมษายนของทุกปีจัดเป็นประเพณีเรื่อยมา
        2. งานสงกรานต์จัดในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี กิจกรรมเป็นงานสงกรานต์ แต่จะแปลกกว่าท้องถิ่นอื่น คือ การอาบน้ำก่อนกา โดยเฉพาะชาวไทยพวนทุกคนจะไปอาบน้ำในแม่น้ำยมแต่เช้ามืดก่อนกา(อีกา)ในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี โดยเชื่อกันว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา ชำระล้างมลทิน ความชั่วร้ายทั้งหลายที่เกิดกับตนทั้งกาย ใจ ให้ไหลไปตามน้ำให้หมดสิ้น เป็นสิริมงคลเป็นมิ่งขวัญของชีวิตในปีใหม่ต่อไป
       3. งานสงกรานต์คนแก่จัดงานในวันที่ 22 เมษายน ของทุกปีกิจกรรมเป็นการจัดงานสงกรานต์คนแก่ หรือภาษาไทยพวน เรียกว่าสังขารผู้เฒ่าหนุ่ม สาว จะเดินทางมาขอขมารดน้ำดำหัวขอพรจากผู้เฒ่าผู้แก่และจะทำพิธีการบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้เฒ่า ผู้แก่ ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยพวน
         4. งานกำฟ้าจะจัดในราวเดือน 3 ขึ้น 3 ค่ำ ของทุกปีกิจกรรม เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยพวน ที่คนโบราณกำหนดให้มีการพักผ่อนหลังจากการคร่ำเคร่งงานมาเป็นแรมปีและจัดให้มีการทำบุญกุศลเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพร้อมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ จะมีการละเล่นพื้นบ้าน เช่น หม่าอื้อนางกวักนางด้ง หม่าเตย ลิงลม เป็นต้น
         5. งานจุดบั้งไฟจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชาของทุกปีกิจกรรม คือ งานขอฟ้าขอฝนจากเทวดา เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและพืชผลอุดมสมบูรณ์
         6. งานประเพณีแห่องค์กฐินทางน้ำของชาวไทยพวนหาดเสี้ยวตำบลหาดเสี้ยวอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นิยมทำกันตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงกลางเดือน 12 การตกแต่งองค์กฐินโดยใช้เรือตกแต่งอย่างสวยงามติดตามด้วยขบวนเรือแข่ง (เฮือซ่วง) มีเรือแข่งตั้งแต่น้อยกว่า 10 ฝีพายจนถึง 50 ฝีพาย ประเพณีดังกล่าวได้ถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปีแล้วเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ได้จัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง        7. งานประเพณีร่วมบุญร่วมทานวันออกพรรษาไทยพวนหาดเสี้ยวจะจัดขึ้นในเดือน 11 ของทุกปี คือ การเทศน์มหาชาติ ซึ่งมีการทำอาหารมาถวายพระภิกษุ ข้าวกระยาสารท ข้าวยาคู ข้าวทิพย์ บริเวณบนศาลาจะมีการประดับตกแต่งด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ธงชัย ให้เปรียบเสมือนป่าหิมพานต์ การฟังเทศน์มหาชาติจนครบ 13 กัณฑ์ เชื่อกันว่าเป็นผู้แสวงบุญอานิสงค์อันยิ่งใหญ่
 
               อาณาเขตติดต่อ
 
               ทิศเหนือ                  ติดต่อกับ         ตำบลป่างิ้ว
               ทิศใต้                       ติดต่อกับ         ตำบลหนองอ้อ 
               ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ         ตำบลท่าชัย 
               ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ         ตำบลสารจิตร
 

 

 

  
 

 
นายสันติภาพ  อุดมมงคล  
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
 
 
 
 
 
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 5 ธันวาคม 2566
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.205.26.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 696,291
 
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
444 หมู่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
Tel : 055-673126  Fax : -
Email : anubansisat@absl.ac.th