.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)

 
 
 
 
 
 
 

>แบบฟอร์มทางราชการ
>กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
>คุรุสภา
>สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)
>
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ)
>สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
>สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
>สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
>สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
>สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
>สพป.สุโขทัย เขต 2
>กบข.
>การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์
>ระบบจัดเก็บนักเรียนรายบุคคล(DMC)
>โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา(Schoolmis)
>การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ TEPE ONLINE

>สะเต็มศึกษา (Stem Education)
>ศูนย์สะเต็มภาคเหนือตอนล่าง(พิษณุโลก)

>ก.พ.7 ออนไลน์
>ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาฯ(ปพ.5 Online)

>โปรแกรมการฝึกอ่านภาษาไทย
>ABSL Fanpages

 

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
>Kahoot.it
>การศึกษาทางไกล eDLTV
>ห้องเรียนDLITสพฐ.
>ห้องเรียนDLITสพป.สท.2
>สื่อออน์ไลน์โรงเรียนในฝัน Lab School Media Centre

>หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)กระทรวงศึกษาธิการ
>สื่อการเรียนดิจิตอล Digital Content Self Learning
>คลังความรู้โรงเรียนในฝัน

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    วิชาคอมพิวเตอร์ 
วิชาคอมพิวเตอร์
 

 หลักสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักการและเหตุผล
  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2 ) และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 6 มีจุดมุ่งหมายหลัก ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม ซึ่งการศึกษาในยุคปัจจุบันได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต และตามศักยภาพของผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องให้ทันกับยุคโลกาภิวัตน์ ทันกับการพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามกระแสหลักของสังคมยุคปัจจุบัน ดังนั้นการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้   เพิ่มศักยภาพของผู้เรียนให้ทันต่อสังคมโลก สามารถเป็นอนาคตของชาติที่มีประสิทธิภาพต่อไป    

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ได้ตระหนักถึงเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวประกอบด้วยโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีสถานที่เหมาะสม ชุมชนให้การสนับสนุนและนักเรียน มีความพร้อมสำหรับการจัดทำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ทั้งนี้โรงเรียนมีจุดประสงค์และมุ่งหวังเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะของผู้เรียนให้มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นเลิศ ก่อให้เกิดประสิทธิผลด้านการศึกษาอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

โครงสร้างหลักสูตร

 

ระดับชั้น

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนชั่วโมง

จำนวนหน่วยกิต

หมายเหตุ

ช่วงชั้นที่ 1

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 1

ง11201     

คอมพิวเตอร์

40

1

เรียนทุกคน

ประถมศึกษาปีที่ 2

ง12201     

คอมพิวเตอร์

40

1

เรียนทุกคน

ประถมศึกษาปีที่ 3

ง13201     

คอมพิวเตอร์

40

1

เรียนทุกคน

ช่วงชั้นที่ 2

 

 

 

 

 

ประถมศึกษาปีที่ 4

ง14201     

คอมพิวเตอร์

40

1

เรียนทุกคน

ประถมศึกษาปีที่ 5

ง15201     

คอมพิวเตอร์

40

1

เรียนทุกคน

ประถมศึกษาปีที่ 6

ง16201     

คอมพิวเตอร์

40

1

เรียนทุกคน


หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ อนุบาลศรีสัชฯ.doc
 

นายอารีย์ วรรรณชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสันาลัยฯ

 
 
 

 

 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.158.248.112
คุณเข้าชมลำดับที่ 453,373
 
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
หมู่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
Tel : 055-671039  Fax : 055-673126
Email : anubansisat@absl.ac.th