.

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560

 
 
 
 
 
 
 

>แบบฟอร์มทางราชการ
>กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
>คุรุสภา
>สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)
>
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ)
>สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
>สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
>สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
>สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
>สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
>สพป.สุโขทัย เขต 2
>กบข.
>การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์
>ระบบจัดเก็บนักเรียนรายบุคคล(DMC)
>โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา(Schoolmis)
>การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ TEPE ONLINE

>สะเต็มศึกษา (Stem Education)
>ศูนย์สะเต็มภาคเหนือตอนล่าง(พิษณุโลก)

>ก.พ.7 ออนไลน์
>ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาฯ(ปพ.5 Online)

>โปรแกรมการฝึกอ่านภาษาไทย
>ABSL Fanpages

 

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
>Kahoot.it
>การศึกษาทางไกล eDLTV
>ห้องเรียนDLITสพฐ.
>ห้องเรียนDLITสพป.สท.2
>สื่อออน์ไลน์โรงเรียนในฝัน Lab School Media Centre

>หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)กระทรวงศึกษาธิการ
>สื่อการเรียนดิจิตอล Digital Content Self Learning
>คลังความรู้โรงเรียนในฝัน

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ บุคลากรมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ(Mission)

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
  2. พัฒนาส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  3. มีการบริหารจัดการอย่างเป้นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
  4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมมาตรฐานการศึกษาชาติ
  5. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน

นโยบายโรงเรียน

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการศึกษา โดยพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตนักเรียนที่เด่นในคุณธรรม มีความเป็นเลิศในวิชาการและมั่นคงในคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

ยุทธศาสตร์ที่1.ปลูกฝังให้ผู้เรียนมุคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่2.พัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่3.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่4.พัฒนาและส่งเสริมบุคคลากรให้มุคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ ยึกหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่5.ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนและผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ยุทธศาสตรที่6.ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนมรอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสื่อเทคโนโลยี แหล่งการเรียนรู้ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่7.ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และภูมิปัญาท้องถิ่นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ยุทธศาสตร์ที่8.ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่9.สนุบสนุนและส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ศิษย์เก่า หน่วยงานองค์กรและชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน

 
 

 
 
 

 
เมษายน 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
วันที่ 19 เมษายน 2561
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.81.166.196
คุณเข้าชมลำดับที่ 418,686
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
หมู่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
Tel : 055-671039  Fax : 055-673126
Email : anubansisat@absl.ac.th