.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)

 
 
 
 
 
 
 

>แบบฟอร์มทางราชการ
>กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
>คุรุสภา
>สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)
>
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ)
>สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
>สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
>สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
>สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
>สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
>สพป.สุโขทัย เขต 2
>กบข.
>การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์
>ระบบจัดเก็บนักเรียนรายบุคคล(DMC)
>โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา(Schoolmis)
>การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ TEPE ONLINE

>สะเต็มศึกษา (Stem Education)
>ศูนย์สะเต็มภาคเหนือตอนล่าง(พิษณุโลก)

>ก.พ.7 ออนไลน์
>ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาฯ(ปพ.5 Online)

>โปรแกรมการฝึกอ่านภาษาไทย
>ABSL Fanpages

 

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
>Kahoot.it
>การศึกษาทางไกล eDLTV
>ห้องเรียนDLITสพฐ.
>ห้องเรียนDLITสพป.สท.2
>สื่อออน์ไลน์โรงเรียนในฝัน Lab School Media Centre

>หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)กระทรวงศึกษาธิการ
>สื่อการเรียนดิจิตอล Digital Content Self Learning
>คลังความรู้โรงเรียนในฝัน

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

             ภายในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ “ล้ำเลิศวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี พูดดี 2 ภาษา นำพาสู่มาตรฐานสากล ชุมชนประชารัฐ ยึดหลักคุณธรรม  น้อมนำความพอเพียง”

พันธกิจ(Mission)

          1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความพร้อมตามศักยภาพในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา

          2. จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เรียนจบอย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีผลการทดสอบ NT,O-NET สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ประเมิน

           3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ ห้องสมุด สื่อการเรียนการสอน        และเทคโนโลยี ให้มีความพร้อมและตอบสนองต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายของนักเรียน

           4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

           5. ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความสามารถและความต้องการของนักเรียน

           6. พัฒนากระบวนการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลักในการดำเนินงาน ตามแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ

           7. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลและไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

เป้าหมาย

            1. นักเรียนทุกคนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด และได้รับการพัฒนาด้านภาษาพร้อมก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลและไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

  2. นักเรียนทุกคนมีสิทธิ และโอกาสเสมอภาคกันในการรับบริการด้านการศึกษา   

  3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทย ห่างไกลอบายมุข                   และมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี  

  5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเน้นการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม ตามแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ

  6. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการการจัดการเรียนรู้

    7. โรงเรียนมีการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบ Internet (ระบบเครือข่าย) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าหาความรู้ ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่  

กลยุทธ์ของโรงเรียน

           1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความรู้ของนักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และมีคุณลักษณะ   อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

           2. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกในความเป็นคนไทย               ให้กับนักเรียนและครู โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  และการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน

           3. เพิ่มโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยี (ห้องเรียนไร้พรมแดน) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน  การค้นคว้าหาความรู้ ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ พร้อมก้าวสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลและไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

           4. พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยยึดความสามารถและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ

           5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการกระจายอำนาจ  และการมีส่วนร่วม ตามแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนประชารัฐ บูรณาการการใช้กระบวนการ PLC เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของครูและชุมชน

           6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยเน้นการใช้ห้องปฏิบัติการให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัยและเอื้อต่อการการจัดการเรียนรู้

           7. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหา ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน มีโอกาสในการเรียนรู้ มีโอกาสในการเลือกศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพที่ตรงกับความสามารถและความต้องการของนักเรียน  

           8. พัฒนาระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร เพื่อกำกับ ติดตาม และให้คำแนะนำ กับคณะครูในด้านการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานด้านอื่นของโรงเรียน  

 

 

นายอารีย์ วรรรณชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสันาลัยฯ

 
 
 

 

 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.158.248.112
คุณเข้าชมลำดับที่ 453,385
 
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
หมู่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
Tel : 055-671039  Fax : 055-673126
Email : anubansisat@absl.ac.th