.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไชต์โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)

 
 
 
 
 
 
 

>แบบฟอร์มทางราชการ
>กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
>คุรุสภา
>สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)
>
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ)
>สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
>สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
>สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
>สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
>สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
>สพป.สุโขทัย เขต 2
>กบข.
>การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์
>ระบบจัดเก็บนักเรียนรายบุคคล(DMC)
>โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา(Schoolmis)
>การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ TEPE ONLINE

>สะเต็มศึกษา (Stem Education)
>ศูนย์สะเต็มภาคเหนือตอนล่าง(พิษณุโลก)

>ก.พ.7 ออนไลน์
>ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาฯ(ปพ.5 Online)

>โปรแกรมการฝึกอ่านภาษาไทย
>ABSL Fanpages

 

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
>Kahoot.it
>การศึกษาทางไกล eDLTV
>ห้องเรียนDLITสพฐ.
>ห้องเรียนDLITสพป.สท.2
>สื่อออน์ไลน์โรงเรียนในฝัน Lab School Media Centre

>หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)กระทรวงศึกษาธิการ
>สื่อการเรียนดิจิตอล Digital Content Self Learning
>คลังความรู้โรงเรียนในฝัน

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    คณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา
 

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)

 

นางรุ่งอรุณ  คำโมง

นายกเทศมนตรีตำบลหาดเสี้ยว
ประธานกรรมการ
 
นางชวนชม  เข็มทิศ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่ที่ 3 ต.หาดเสี้ยว
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
 
นายสุรพล  ถิรพงศ์พันธ์
ครูโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
กรรมการผู้แทนครู
 
นายถนอมศักดิ์  กาไหล่ทอง
กำนันตำบลหาดเสี้ยว
กรรมการผู้แทนองค์ชุมชน
 
นายมุ่ย  กำไร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
นางศรีสุวรรณ  จันประสิทธิ์พันธ์
กรรมการหมู่บ้านหาดสูง หมู่3 ต.หาดเสี้ยว
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 
นายอัศวิน  เกตุแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
 
นายนรสิงห์  เอื้อคณิต

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
 
นางเกศรา  ใจอ่อน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 3 ต.หาดเสี้ยว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางลัดดา  แก้วเกตุ
ข้าราชการบำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายชัยนันท์  สงค์มณี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายเติมกฤชพงษ์  สุนทรพงษ์บุญนาค
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.หาดเสี้ยว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นางทรงศรี  ท้วมทอง
ข้าราชการบำนาญ อ.ศรีสัชนาลัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายชัยณรงค์  มะริด
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.หาดเสี้ยว
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
นายโกมล  ขีดขั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
กรรมการและเลขานุการ

 

นายอารีย์ วรรรณชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสันาลัยฯ

 
 
 

 

 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.158.248.112
คุณเข้าชมลำดับที่ 453,354
 
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
หมู่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
Tel : 055-671039  Fax : 055-673126
Email : anubansisat@absl.ac.th