.

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560

 
 
 
 
 
 
 

>แบบฟอร์มทางราชการ
>กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
>สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
>คุรุสภา
>สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.)
>
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ)
>สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
>สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
>สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.)
>สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สนผ.)
>สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)
>สพป.สุโขทัย เขต 2
>กบข.
>การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์
>ระบบจัดเก็บนักเรียนรายบุคคล(DMC)
>โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา(Schoolmis)
>การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ TEPE ONLINE

>สะเต็มศึกษา (Stem Education)
>ศูนย์สะเต็มภาคเหนือตอนล่าง(พิษณุโลก)

>ก.พ.7 ออนไลน์
>ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาฯ(ปพ.5 Online)

>โปรแกรมการฝึกอ่านภาษาไทย
>ABSL Fanpages

 

เว็บไซต์สื่อการเรียนการสอน
>Kahoot.it
>การศึกษาทางไกล eDLTV
>ห้องเรียนDLITสพฐ.
>ห้องเรียนDLITสพป.สท.2
>สื่อออน์ไลน์โรงเรียนในฝัน Lab School Media Centre

>หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)กระทรวงศึกษาธิการ
>สื่อการเรียนดิจิตอล Digital Content Self Learning
>คลังความรู้โรงเรียนในฝัน

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
  หน้าหลัก    ข้อมูลบุคลากร 
ข้อมูลบุคลากร
 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)

 

ผู้บริหาร

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นายโกมล  ขีดขั้น
   ตำแหน่ง:  ผู้อำนวยการ   

     วุฒิการศึกษา:  กศ.ม. บริหารการศึกษา

 
 

 

 

   ชื่อ-สกุล: นางวาสนา  ตาคม 
   ตำแหน่ง:  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
   วุฒิการศึกษา:  ค.ม. บริหารการศึกษา

 

 
ครูสายชั้นปฐมวัย

 
 

 

 

  

   ชื่อ-สกุล:  นางจันทร์ลอน  วัฒนวงศ์สุโข
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3
   วุฒิการศึกษา:  ค.บ.ปฐมวัย

 
 

   

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางมาลัย  โกยมา
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3   

    วุฒิการศึกษา:  ค.บ.วิทยาศาสตร์

 
 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางจิราพร  เทียบทิม   
   ตำแหน่ง: 
 ครู ค.ศ3
     
    วุฒิการศึกษา:  ค.บ. เกษตรศาสตร์

 

 
ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2

 
 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางสาวสุจิตรา  เข็มมุกด์
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

    วุฒิการศึกษา:  ค.บ. คหกรรม

 
 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางสังวาลย์  กึกก้อง
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

    วุฒิการศึกษา:  ค.บ.ปฐมวัย

 
 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางสุภาพ  วินิจ     
   ตำแหน่ง: 
ครู คศ.3    

    วุฒิการศึกษา:  ศศ.บ.การพัฒนาเด็ก
                          และครอบครัว 2 ปี

 
 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางวันวิสา  คำตา   
   ตำแหน่ง: 
ครู คศ.3    

    วุฒิการศึกษา:  ศษ.บ.สังคมศึกษา

 
 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางทัศนีย์  ขีดขั้น  
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
   วุฒิการศึกษา:  ค.บ. สังคมศึกษา

 
 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางจุฑารัตน์  วัฒนวนาพงษ์
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    
     วุฒิการศึกษา:  ค.บ. ประถมศึกษา

 
 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางสาวนพรัตน์  บุณยศิวาพงศ์
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.ภาษาไทย

 
 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางสาววริสรา  แก้วเกต
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.2    

     วุฒิการศึกษา:  กศ.ม. บริหารการศึกษา

 
 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นายบรรเทิง  อมรมุณีพงศ์
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  กศ.บ. ภูมิศาสตร์

 
 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางฐิติยา  เพ็งศรี
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  กษ.บ. ประถมศึกษา

 
 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางภาวนา  ยินดี
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ. ปฐมวัย

 
 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางจันทร์แรม  นาจรัส
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.1    

     วุฒิการศึกษา:  ค.ม.การบริหารการศึกษา

 
 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางสาวกมลณัฐ  ดีธงทอง
   ตำแหน่ง:  ครูผู้ช่วย    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.ภาษาอังกฤษ

 
 ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางอารี  แสงเงิน     
   ตำแหน่ง: 
ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.ภาษาไทย

 
 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางสาวสุปราณี  ขอบคุณ  
   ตำแหน่ง: 
ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.คณิตศาสตร์

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางวาสนา  ท้าววงษ์
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  กศ.ม.บริหารการศึกษา

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางเกษรทิพย์  แกล้วกล้า
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.เกษตรศาสตร์

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางวีรอร  ใจแก้ว
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางมาลินี  นาจรัส
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  กศ.บ.สังคมศึกษา

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางเทียมใจ  อินทรประพันธ์
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.สังคมศึกษา

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางพยอม  วัชราภิรักษ์
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.ภาษาไทย

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางอมราวดี  เดือนเพ็ญ
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.เกษตรศาสตร์

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางสุภีร์  อำพนนวรัตน์
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางวาสนา  เกิดผล
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.คณิตศาสตร์

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นายวีระศักดิ์  วัฒนวนาพงษ์
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.บริหารการศึกษา

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางศิริวรรณ  อินทรโชติ
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.ภาษาไทย

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางพรหมมา  แก้วเกตุ
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางสุภาพันธ์  มงคลประดิษฐ์
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.2    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางสมสมัย  จุมพลศรี
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.ภาษาไทย

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางวรรณิดา  นวฤทธิ์โลหะ
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางมาลัย  กระจ่างยุทธ
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.2    

     วุฒิการศึกษา:  กศ.บ.ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางอำไพ  หลวงใหญ่
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.ภาษาไทย

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางสมสมัย  โขนงนุช
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.คหกรรม

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นายประทีป  ทานศรีชาติ
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.ประถมศึกษา

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นายสุรพล  ถิรพงศ์พันธ์
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นายวิรัตน์  เพ็งศรี
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ศษ.บ.วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นายสัญชัย  ขอสวัสดิ์
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.2    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.บริหารการศึกษา

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นายประกิต  ข้างจะงาม
   ตำแหน่ง:  ครู คศ.3    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.พลศึกษา

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางปรีญา  บุญรัก
   ตำแหน่ง:  พนักงานราชการ    

     วุฒิการศึกษา:  ศศ.บ.นิเทศศาสตร์

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นายอุทัย  
   ตำแหน่ง:  พนักงานขับรถ    

     วุฒิการศึกษา: 

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นายยงยุทธ
   ตำแหน่ง:  นักการภารโรง    

     วุฒิการศึกษา: 

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางกนกพร  อิ่มประเกียรธรรม
   ตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่ธุรการ    

     วุฒิการศึกษา:  ค.บ.ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

   ชื่อ-สกุล:  นางสาวจิตรา  สร้อยสน
   ตำแหน่ง:  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ    

     วุฒิการศึกษา:  ร.บ.รัฐศาสตร์

 
 

 
 
 

 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.167.29.208
คุณเข้าชมลำดับที่ 400,811
 
ใส่ Code ที่ต้องการ
 
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
หมู่ 3 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130
Tel : 055-671039  Fax : 055-673126
Email : anubansisat@absl.ac.th